Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

GENERALFORSAMLING 2009

REFERAT:

ProKK Generalforsamling 3. marts 2009

Ordstyrer: Helen Lykke Møller, som kunne bekræfte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formand Christian D. præsenterer bestyrelsens beretning og fortæller om aktiviteter i det forløbne år. Flere nævner, at der er kommet en behageligere mødestemning. Åbenhed og nysgerrighed er et tema. Bestyrelsens rolle skitseres bl.a. vedrørende Godsbanen, hvor Sanne Ransby har været aktiv. Anja Christensen har været særdeles aktiv i forbindelse med Kulturby 2017. Vores medlemmers forbindelse med Århus Kunstbygning fremhæves. Bestyrelsens ansvar for Påskeudstilling, website samt Kulturnat skitseres og formandens overordnede rolle belyses.

Medlemmernes rolle i foreningen burde være forankret i at skabe initiativer og synlighed plus at agere med "ProKK-kasketten" på Så en medlemsforpligelse er bl.a. at lave sociale tiltag og at arrangere fester.

2008-udstillingen tages op. Bl.a. bliver pressedækningen berørt. Sanne fremhæves for sin overordentligt store indsats i forbindelse hermed. Vores kontorplads er blevet effektiviseret og det opfordres til at medlemmerne bruger den (på Brobergskolen). Betingelserne for årets udstilling 'Guerilla' skitseres, hvor vi desværre har fået færre midler fra fonde end normalt. Vi prøver at vende det til en styrke.

Vores samarbejde i forbindelse med andre foreninger i forbindelse med Godsbanen fremhæves. 2008 er også året, hvor websitet blev effektiviseret. Herunder ligger medlemslisten klar on-line. I år har vi haft intentioner om at formidle Per Kramers 'Skulpturer ved Havet' (et alternativ til 'Sculptures by The Sea')

Vedr. Kunstbygningen: Der er kommet ny leder (Karin Hindsbo) og vi skal have fundet ud af, hvordan Århus Kunstbygning kan bruges i ProKK-regi fremover.

Kassererens beretning: Punktet består af 10 cifre med mange kombinationsmuligheder. Der var et forventet underskud - og denne forventning kunne IKKE indfries. Det blev i stedet til overskud. Jo Dam Kjærgaard har stået for økonomien i sin egenskab af formand for Fonden Århus Kunstbygning. Her var det væsentligt at forenkle bogholdersystemet, hvilket Jo har været primus motor på. Alt i alt har denne forenkling gjort tingene mindre komplicerede for revisorerne. Herefter skitserer Carsten Langkilde økonomien. Detaljerne fremgår af det udleverede regnskab.

Kommentarer til regnskabet: Helen bekræfter at foreningen har en god økonomi. Ellers ingen kommentarer.

Budgettet: Medlemsskaren holdes i status quo. Derfor er budgettet uændret. I forhold til 'Guerilla' har vi kr. 60.000 (tallet modificeret senere) De øvrige udgifter skitseres. Herunder administration, medlemskort, fragt, EDB og website, kontorhold og projektplads, tryksager og annoncer, forsikringer, rejseudgifter, generalforsamling, bankomkostninger, gaver samt drift. Budgettet fremgår af det udleverede materiale.

Valg af medlemmer til bestyrelsen: Carsten trækker sig. Jørgen Hansen er på valg og genopstiller. Helle Vinter er bestyrelsens kandidat og Per Kramer har opstillet sig selv skriftligt. Anne Mette Arendt og Anja melder sig som stemmetællere. Jørgen Hansen genvælges og Helle Vinter vælges ind.

Valg af suppleanter til bestyrelsen. Hartvig Stenholdt Hansen trækker sig og Bettina Winkelmann vil gerne fortsætte. Anne Mette Arendt melder sig som kandidat og vælges sam suppleant sammen med Bettina.

Valg af revisorer: Birgit Myhre og Marianne Fossgren fortsætter.

Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer: Steen Rasmussen orienterer om Per Kramers projekt 'Sculptures by the Sea'. Han har brug for et tremandsudvalg til projektet, som er nævnt tidligere i dette referat. Rammerne fremlægges og diskuteres. Evt. interesserede bedes tage kontakt til PK.

Godsbanen: Sanne refererer kort. Der har være nogle møder på Spanien 19C, hvorefter man har haft møde med forvaltningen, deltaget i bygherrerådgivermøde og haft foretræde for byrådets kulturudvalg. Kulturforvaltningen flytter på Godsbanen og Musikcaféen og Århus Filmværksted flytter derned. Forvaltningen har givet indtryk af, at værkstedsfaciliteterne skal være offentligt tilgængelige. Mulighederne for, og pladsen til den professionelle billedkunst er efterhånden gledet i baggrunden. I det hele taget ser det lidt uigennemskueligt ud. Chr. Foreslår vi ifører os "guerilla-hatten" og finder andre løsninger. Fx bygger vores eget hus. Men! Det er vigtigt, vi giver udtryk for vore holdninger over for de politiske kræfter.

Guerilla: Anja orienterer. Der er ca. 50 deltagere fordelt på ca. 25 projekter. Der er indløbet beskrivelser fra de forskellige. Spørgsmålet er om vi kan lave et samlet decentralt projekt for et forholdsvist beskedent budget? PR-delen skitseres og der oplyses at en kaospilot er involveret.

Markedsføringsgruppen består af Anja, Bettina og Carsten. Derudover står Michael Bredtved og Bo Mølgaard stand by. Herefter var emnet fællestransport. Emnet debatteres. Den decentrale markedsføring (netværk) bringes på bane af formanden. Der spørges til afstanden mellem projekterne. Alt foregår - stort set - inden for ringgaden. Der spørges til plakat-delen, som udgøres af et fællesprojekt, som der kan improviseres ud fra.

Fernisering: Jørgen Hansen og Sanne Ransby arrangerer. Den finder sted "palmelørdag". Tidspunktet blev diskuteret. Bl.a. blev en aftenfernisering foreslået.

Nyt fra udvalgene: Ingen aktiviteter i Aktivitetsudvalget ifølge Kissa Tindal. Bl.a. er værkstedsbesøgene fadet ud. Kissa foreslår at man nedlægger udvalget. Der bliver spurgt til et rejseudvalg. Biennalen i Venedig: Dorthe Bødker, Michael Bredtved og Helen Lykke Møller arrangerer Venedig-tur.

Det foreslås, at vi nedlægger alt, hvad der ikke fungerer - herunder aktivitetsudvalget.

Hjemmeside: Medlemslisten er på hjemmesiden. Den skal checkes efter, om oplysningerne er rigtige. Opfordringen kom fra webmaster Langkilde, som samtidigt opfordrer til at man leverer billeder og oplysninger om udstillinger uden for ProKK-regi.

Evt.: Anne Mette Arendt foreslår, vi laver noget i forbindelse med Kulturnat. Temaet i år er "Spor i Natten". Cdr. D. sidder i bestyrelsen, så vi har en forbundsfælle dér. Sanne orienterer om tidligere projekter i Kulturnat, Chr. D. spørger ind til initiativer. Peter Christensen melder sig, og Ulrik Sloth melder sig også under fanerne. Johanna Ludvigsen spørger om det er muligt at være praktisk til hjælp under 'Guerilla'. Chr. D. foreslår man laver en frivillighedsliste med Johanna som den første. Anja udses til frivillighedsliste-bestyrer.

Formanden får ordet og giver det videre til Steen Rasmussen, der overrækker et par flasker vin til Hartvig og Carsten med tak for tro tjeneste i ProKKs bestyrelse.

Lars Svanholm.

til top >>