Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

GENERALFORSAMLING 2007

Referat af generalforsamling i ProKK mandag den 12. marts 2007

35 fremmødte medlemmer.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.
d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7.
- Niels Frank er på valg som bestyrelsesmedlem og genopstiller
- Kirsten Schou-Jørgensen er på valg som bestyrelsesmedlem og genopstiller ikke
- Finn Have træder ud af ProKKLs bestyrelse samt af Fonden Århus Kunstbygnings bestyrelse.
f. Valg af revisor.
g. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
- Bestyrelsens og optagelsesudvalgets forslag til vedtægtsændringer.
- Debat om Ridehusudstilling med efterfølgende beslutning om fremtidig udstillingsstruktur.
- Nyt fra udvalgene.
h. Eventuelt.

Ad a. Valg af dirigent
Inger Hørup vælges og erklærer generalforsamlingen lovlig i forhold til vedtægterne.

Ad b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
v. Helge Tindal
Ved sidste års generalforsamling aflagde bestyrelsen en beretning, der hovedsageligt fortalte om ProKK’s første år efter omstruktureringen fra KUNSTNERNES HUS til ProKK.
Det var en beretning, der primært berettede om det forhandlingsforløb, der gennem det meste af 2005, havde fundet sted mellem Århus kommune og Kunstbygningens brugere/ beboere bl.a. Kunstforeningen af 1847 og daværende Kunstnernes Hus, m.fl.
Det var ligeledes en beretning, der antydede vores forventninger til ProKK’s muligheder under den struktur, som byrådet havde vedtaget for Kunstbygningens fremtid.
I år er det så en beretning om det første rigtige Prokk-år.
- en beretning om hvad vi har lavet i bestyrelsen.
- en beretning om hvad vi har lavet i forskellige ud valg
- en beretning om hvad vi har lavet i samarbejde med Kunstforeningen af 1847
- en beretning om hvad vi har lavet i samarbejde med Kunstbygningens ledelse.
- en beretning om hvad vi har af planer for ProKK’s fremtidige aktiviteter og initiativer.
Blandt ProKK’s medlemmer er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi hos Kunstnernes Hus’s tidligere leder Helen havde og stadigvæk har stor sympati.
Derfor var det meget opmuntrende, at et af de første initiativer, der udgik fra Helen i hendes nye job, var at invitere ProKK’s medlemmer til at udstille i Ridehuset i Påsken 2006.
Trods det var med meget kort varsel, fik vi blandt aktive medlemmer etableret et udstillingsudvalg, og fik sendt orienterende brev med indbydelse til alle PROKK’s medlemmer.
Stor opbakning, - rigtig mange havde lyst til at deltage, og et energisk, engageret og dygtigt udstillingsudvalg, fik på rekordtid en spændende udstilling realiseret
Det er bestyrelsen’s indtryk, at resultatet blev rigtig godt, at udstillingen fik en meget positiv omtale, og at ProKK fik et vindue udadtil, som var meget tiltrængt i vores nye situation.
Igen i år har Helens kærlighed til ProKK- medlemmerne, ført til en fornyet invitation til Prokk om at indtage Ridehuset i Påsken 2007.
Arbejdet med den udstilling er i fuld gang men det vender Lars Svanholm tilbage til senere.
Bestyrelsen har været meget optaget af at finde nye aktiviteter, som ProKK kan engagere sig i, i forsøget på at skabe synlighed omkring ProKK i såvel Århus området, som videre ud i landet og måske den store verden.
De ændrede udstillingsmuligheder her i Kunstbygningen gør det nødvendigt , at finde eller skabe andre alternative udstillingsmuligheder.
Vi har ikke fundet alternativer endnu, og må nok også indrømme at det ikke er nemt.
Til gengæld må vi nok også indrømme, at vi ikke målrettet og engageret har forsøgt at finde alternativer,
Så vi tror stadigvæk på, at det nok skal lykkes.
Men hvis det skal lykkes, skal vi have alle ”ProKKer” til at være mere aktive ! !
Udstillingsmulighederne kan være meget forskellige.
Der kan være muligheder på pladser og torve rundt omkring i byen i Århus men, hvorfor ikke også søge muligheder i Skanderborg, Silkeborg, Randers o.s.v.
Og hvorfor ikke søge ud over landets grænser via etablering af netværk med udenlandske kunstnergrupper. ? ?
Muligheder er der også i gamle og nye bygninger der ikke er ikke er helt udnyttede eller venter på at blive revet ned, f.eks. siloen ved Nordhavnsgade på Århus havn.
Avancerede tanker om at bygge vores eget udstillings hus hører nok til blandt fantasiprojekterne, men man oplever jo af og til, at virkeligheden kan overgå fantasien.
Et spørgsmål som har været drøftet i bestyrelsen er HVORDAN får vi medlemmerne til at være aktive?
Vi har i årets løb forsøgt, at få gang i KUNSTBYGNINGEN som et naturligt mødested for ProKK’s medlemmer. Den første onsdag i måneden har vi mulighed for at bruge Kunstbygningen til aktive medlemsmøder. Et par af de frivillige initiativer der har været er en aften om hjemmesider, en anden har der været filmfremvisning. Programmet og ideen med disse medlemsaftener er, at bruge KUNSTBYGNINGEN, som samlings/mødested for uformelle snakker over en kop kaffe, et glas vin eller øl.
Et samvær der over tid måske kan bringe gode ideer på banen og skubbe ProKK fremad.
På nogle af disse onsdagsaftener har der været oplægsholdere til en bestemt temadiskussion, om f.eks. medlemmernes hjemmesider, eller der er blevet vist film med efterfølgende snak.
Ideen med disse onsdagsarrangementer er også, at samle ProKK medlemmerne omkring ProKK - aktiviteter i KUNSTBYGNINGEN, og derved udbygge og styrke følelsen af og holdningen til, at vi fortsat er en væsentlig del af KUNSTBYGNINGENS idegrundlag, og at vi vil være det !!
MEN der kan let være mange mange flere deltagere til disse onsdagsarrangementer.
På den måde kan ProKK nemlig gøre sig meget mere synlig og øge indirekte og direkte indflydelse på KUNSTBYGNINGENS udvikling over de kommende år.
Sammen med Kunstforeningen af 1847 deltager ProKK også i KUNSTBYGNINGENS aktivitetsudvalg, hvor initiativer til større fælles aktiviteter fødes og igangsættes.
For eksempel fælles studieture, eventuelt til Dokumenta, samt værkstedsbesøg med mere.
To værksteds besøg har været planlagt - et er gennemført.
Den 31. januar lavede vi et arrangement for alle udvalg. Spanien 19C lagde værksted til og vi havde en hyggelig aften med konstruktiv debat om ProKK. Det er et arrangement vi forventer at gentage.
Et af de rigtig interessante spørgsmål for ProKK, bliver hvorledes Påskeudstillingen i Ridehuset kan udvikle sig i de kommende år. Et emne som nok kan give stof til flere onsdags møder, men det vil vi også vende tilbage til senere på aftenen. Ved Lars og Steen
Af mere praktiske ting kan nævnes, at ProKKs hjemmeside forsøger vi løbende at opdatere. Ligesom alle meddelelse fremover bliver sendt via e-mail. Det sparer både tid og penge.
Men det praktiske arbejde kræver også hjælp og indsats fra medlemmerne.
Det vil Kirsten uddybe nærmere.
Vi har nu samarbejdet med Kunstbygningens nye leder Thorsten Sadowsky og hans administration i et år.
Det går fint, - Men der er naturligvis ting vi gerne vil have evalueret og justeret.
Generelt kan vi sige at ProKKs bestyrelse bakker op om KUNSTBYGNINGENs nye struktur, vi er kender, at der er meget, der er anderledes, men tror også på, at det fremover har stor værdi for ProKK, at være med til at præge udviklingen i KUNSTBYGNINGEN.
Steen Rasmussen der er ProKKs medlem af Kunstbygningens bestyrelse vil kommentere samarbejdet med Kunstbygningen senere.
Om ProKKs medlemstal har Niels senere nogle kommentarer.
Den korte konklusion på bestyrelsens beretning er at vi kan se tilbage på det første år i den nye struktur, som en periode, hvor vi har forsøgt at finde og udvikle ProKKs muligheder.
Det arbejde er langt fra gennemført og bliver det forhåbentlig aldrig, for så er vi gået i stå ! !
Bestyrelsen bør fremover koncentrere sit arbejde om:
- at skabe, finde og etablere udstillingsmuligheder,
- arrangere medlemsaktiviteter,
- og utrætteligt opfordre medlemmerne til at deltage i forsøget på at blive en aktiv og synlig del af byens og regionens kulturliv.
Men det kommer altså ikke af sig selv.
Til sidst inden de før nævnte punkter bliver nærmere belyst, vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, der er en god stemning, alle har også travlt med deres egne sager og nogen trækker et større læs end andre, men sådan er det.
Også en tak for godt samarbejde med Kunstbygningens ledelse.
Tak til de medlemmer der gør en indsats i i forskellige udvalg.
Og så kan vi slutte med at sende en tak ud af huset , nemlig til Helen for hendes indsats med tidligere omtalte Påske udstilling.
TAK fordi I lyttede med på vores beretning.
Beretningen blev godkendt.

Herefter fulgte uddybende kommentarer

Lars Svanholm om udstillingen i Ridehuset
Ferniseringen er fastsat til den 31. marts. Udstillingsudvalget består af Klaus Becker, Mette Tønder, Inge-Lise Ravn, Lars Svanholm og ikke mindst Helen Lykke Møller. Uden hende gik det ikke. Vi har været igennem en udvælgelsesproces, hvor vi p.g.a. det store deltagerantal har måttet skære hårdt. Der er 90 udstillere. Vi har valgt en anden opsætning end sidste år med nogle vægge, der tilsammen danner et kryds (tegning blev vist frem). Mette Tønder har lavet udkastet. Henrik Broch-Lips holder åbningstalen. Der er brug for mange hjælpende hænder både til opsætning og pasning af udstilling.

Kirsten Schou-Jørgensen om hjemmeside
Thomas Anderson har tilbudt at lave vores nye hjemmeside til en meget favorabel pris, og vi har lavet et lauout-forslag som minder meget om Kunstbygningens hjemmeside for udadtil at signalere tilknytningen og for at signalere samarbejdsvillighed i forhold til Kunstbygningen. Udkastet blev vist frem til forsamlingen og afsted kom følgende kommentarer som vil blive videregivet til Thomas Anderson.
Michael Bredtved: I stedet for billeder i samme størrelse som på Kunstbygningens hjemmeside kunne man have nogle små billeder som popper op når man bevæger musen hen over dem.
Anja Christensen: Billeder i andre formater vil få vores hjemmeside til at adskille sig mere fra Kunstbygningens (hvilket vil være godt - underforstået)
Erling Gregers: Hvad med at droppe billederne helt og gøre mere ud af det grafiske udtryk.

Steen Rasmussen om Kunstbygningen
Vi har ikke den samme position i Kunstbygningen som før omstruktureringen, men det er vigtigt at vi gør hvad vi kan for at gøre vores indflydelse gældende. Jeg opfordrer til at I som medlemmer sender udstillingsforslag ind til udstillingsudvalget.
Hartvig Stenholdt Hansen: Hvori består samarbejdet?
Svar: Vi er med til at evaluere samarbejdet.
Hartvig Stenholdt Hansen: Hvori består ProKK-samarbejdet?
Svar: Vi er tilknyttet hjemmesiden. Vi har kæmpet for at få maximal indflydelse, og det er her vi er. Dette samarbejde er det bedst mulige i forhold til de muligheder der har været.
Anne Louise Bang: Hvad er udstillingsudvalgets muligheder?
Svar: Udstillingsudvalget har mulighed for selv at komme med forslag til udstillinger.
Birthe Reinau: Hvis Thorsten kan forkaste et indsendt forslag uden at vise det til udstillingsudvalget, er det så en god idé at sende ansøgning både til udstillingsudvalget og til Thorsten?
Svar: Det er en god idé at drøfte det med udstillingsudvalget og lægge en plan for præsentationen.
Erling Gregers: Vores præsentation her i byen - kan det ikke tænkes at ProKKs medlemmer kan få lov at lægge beslag på en måned med udstilling i Kunstbygningen.
Svar: Nej.
Erling Gregers: Det er for dårligt.
Svar: Det skulle være sagt på et tidligere tidspunkt.
Birthe Reinau: Vi er blevet kørt ud på et sidespor.
Svar: Det skyldes den evaluering, som sablede udstillingerne ned. Der skulle være protesteret dengang evalueringen kom.
Måske kan der laves en samlet skrivelse til kulturudvalget.
Se henstilling fra generalforsamlingen under pkt. h: Eventuelt.

Niels Frank om medlemssituationen
Vi har et stabilt medlemstal. Med foreningens vedtægter er der indført optagelseskriterier. Disse kan læses på hjemmesiden. Der sidder fem medlemmer i optagelsesudvalget og nogle af dem står for at skulle skiftes ud; så hvis der er nogen der er interesseret i at sidde i udvalget må man gerne henvende sig til bestyrelsen.

Ad c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år
v. kasserer Carsten Langkilde
Efter indførelsen af den nye struktur er det en stor opgave at få administrationen til at køre med de beskårede midler, vi er stillet til rådighed. Nina kan vi trække på en gang om ugen.
Regnskabet er i 2006 blevet lidt mere “troværdigt” forstået på den måde at bogsamlingen “Kunstner og Menneske” er blevet skrevet helt ned. Desuden er det nu mere klart, hvordan budgettet skal se ud, fordi vi er bedre kendt med de forskellige nye beløb.
Detaljer omkring regnskabet blev gennemgået.
Der mangler en enkelt underskrift på regnskabet; så det må godkendes under forudsætning af at den sidste revisor skriver under. Regnskabet kan rekvireres efter underskrivning.
Regnskabet blev godkedt.

Ad. d. Fremlæggelse af bydget for 2007
Detaljer omkring budget blev gennemgået.
Der er budgetteret med et underskud på 11.000 kr., som vi dog forventer reelt ikke vil blive så stort, idet vi har budgetteret med en udgift på 35.000 kr. Til ProKK-udstillingen.
Vi forventer at en del af dette beløb kommer ind I form af støtte, salg og entréindtægter.
Budgettet blev godkendt.

Ad. e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7
Niels Frank, Lars Svanholm og Sanne Ransby blev valgt til bestyrelsen.
Bettina Winkelman og Hartvig Stenholdt Hansen blev valgt til suppleanter.

Den siddende bestyrelse ser herefter således ud:
Formand: Arkitekt Helge Tindal -udpeget af bestyrelsen
Niels Frank -valgt i 2007 for 2 år eller indsat i afgående bestyrelsesmedlems sted. Valgperioden er i så fald 3 år og udløber i 2008
Sanne Ransby -valgt i 2007 for 2 år eller indsat i afgående bestyrelsesmedlems sted. Valgperioden er i så fald 3 år og udløber i 2008
Næstformand: Steen Rasmussen -valgt i 2005 for 3 år
Lars Svanholm -valgt i 2007 for 2 år eller indsat i afgående bestyrelsesmedlems sted. Valgperioden er i så fald 3 år og udløber i 2008
kasserer: Carsten Langkilde -valgt i 2006 for 3 år
Jørgen Hansen -valgt i 2006 for 3 år
Bettina Winkelmann -valgt som 1. suppleant.
Hartvig Stenholdt Hansen valgt som 2. suppleant.

Bestyrelsen beslutter om det er Niels, Sanne eller Lars der er valgt for 3 år.

Ad. f. Valg af revisor
Ingen opstillede kandidater.
Bestyrelsen fik tilladelse til at kontakte den tidligere revisor, for at høre om hun vil fortsætte.

Ad. g. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
- Bestyrelsens og optagelsesudvalgets forslag til vedtægtsændringer.
- Debat om Ridehusudstilling med efterfølgende beslutning om fremtidig udstillingsstruktur.
- Nyt fra udvalgene.

Gennemgang af vedtægtsændringer.
Der var debat om den nye §5a) Op til 5 år efter færdiguddannelse ved en statsanerkendt uddannelse (Kunstakademierne eller Designskolerne).
At forløb på fagskoler på Århus Kunstakademi skulle give meritpoint affødte en debat om om andre kunstskoler ikke også skulle kunne give meritpoint.
Forsvaret for punktet var at vi kender Å. K.Ls kvalitet igennem en mangeårig periode og vi har kvalificerede ansøgere vi har måttet afvise, fordi vi ikke kunne give point for Å. K.Ls forløb.
Punktet blev bragt til afstemning og blev vedtaget med 34 stemmer.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.

P. g. a. Det fremskredne tidspunkt blev det besluttet at henlægge debatten om Ridehusudstillingen til 1. onsdag i maj kl. 19.00 i Kunstbygningen.

Nyt fra udvalgene
Rejseudvalg: Intet nyt på plakaten.
Aktivitetsudvalg: Kissa Tindal: Onsdagsarrangementerne kræver program for at folk kommer.
Udvalget har arrangeret to værkstedsbesøg i fællesskab med Kunstforeningen af 1847.
K. a. 1847 arrangerer endvidere gå-hjem-møder, hvor vi også er inviteret. Nye medlemmer af udvalget er meget velkomne.
Optagelsesudvalg: Har hidtil klaret dialog omkring optagelse af nye medlemmer over e-mail i takt med at ansøgninger inkom. Vil i fremtiden mødes 4 gange om året og tage stilling til indkomne optagelsesansøgninger. Vi mangler et medlem til at overtage Morten Skovmands plads. (Marianne Thingholm har i skrivende stund overtaget pladsen)
Alternative udstillingsmuligheder: Michael Bredtved: Der er masser af bygninger, men der skal gøres et stykke arbejde for at få udstillinger op at stå.

h. Eventuelt
Det henstilles til bestyrelsen at gå i dialog med Thorsten Sadowsky og Fondens bestyrelse omkring tildeling af medarbejdertimer i Kunstbygningen til administrations- og koordineringsopgaver i ProKK.

Inger Hørup informerede om visionerne på kunstområdet i den nye region. Der arbejdes på at stable en workshop/konference i brande på benene – ”Ud med Kunsten”. Der er nedsat et udvalg bestående af Helen Lykke Møller, Birgit Vinge, Sverre Tveito, Søren Taaning og Felix Pedersen. Der ventes på pengebevilling.
Der arbejdes på fortsættelse af ”Åbne Værksteder” og ”Betonlaboratoriet” på Samsø.

Ref. Kirsten Schou-Jørgensen