Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

REFERAT * GENERALFORSAMLING 2006

Referat af Generalforsamling i ProKK torsdag d. 16. marts kl. 2006 19.30 i Århus Kunstbygning, J.M. Mørks Gade 13, 8000 Århus C

a. Valg af dirigent.

Bodil Bach vælges og erklærer generalforsamlingen lovlig i forhold til vedtægterne

b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

v. Formand Helge Tindal

- 2005 har stået i forhandlingernes tegn for bestyrelsens arbejde i forbindelse med omstruktureringerne i Århus Kunstbygning (ÅKB). Sammen med Århus Kunstforening af 1847 (1847), Århus Kommune og ÅKB har man arbejdet mod at skabe de bedste vilkår for alle i den fremtidige struktur. ProKKs medlemmer skal fremover på lige fod med andre søge om udstillingsplads i ÅKB. Der sidder tre repræsentanter fra ProKKs bestyrelse i ÅKBs udstillingsudvalg, som er rådgivende i forhold til den nye kunstfaglige leder, Thorsten Sadowsky (TS). Det er bestyrelsens klare indtryk, at TS er åben overfor samarbejde med ProKK og at han fremover også vil give plads til præsentationer af lokale kunstnere (hvilket også er en del af ÅKBs formålsparagraf). ProKK ser frem til den nye tid i ÅKB i håbet om, at TS vil skabe noget nyt og forhåbentligt bedre for huset og kunsten. Denne nye fremtid kan skabes i samarbejde med ProKKs medlemmer og bestyrelse.

ProKKs fremtid er helt afhængig af en aktiv medlemsskare og bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til at tage aktivt del i foreningens arbejde i fremtiden.

Formanden retter en tak til bestyrelsen, ÅKBs personale samt Helen Lykke-Møller for sit store engagement i foreningen i en lang årrække. På baggrund af dette arbejde har bestyrelsen besluttet at udnævne Helen Lykke-Møller til æresmedlem af foreningen.


c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.

v. kasserer Carsten Langkilde

Regnskabet er et overgangsregnskab mellem Foreningen Kunstnernes Hus og ProKK. Foreningen går nu fra at være en del af et meget stort regnskab, pga de mange udstillingsaktiviteter man har haft i ÅKB, til det der minder om et husholdningsregnskab fremover.


Carsten Langkilde gennemgår det udleverede regnskab.

Regnskabet vedtages.

d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
v. kasserer Carsten Langkilde

- der er 154 medlemmer pr. dags dato

- prisen for årligt medlemskab stiger pr. dags dato til 300 kr.

- ProKK vil sælge den gamle kunstsamling fra Foreningen Kunstnernes Hus. Kunstnerne kontaktes så vidt det er muligt inden salg.

- 100 kr. pr. medlem betales til ÅKB for administration (dækning af en del af de udgifter, hvor ProKK før betalte en del af regningen – porto, telefon m.m.)

- bestyrelsen er enig om, at det er nødvendigt at betale kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne. Derfor er denne post forholdsvis stor.

- da det er første gang foreningen laver budget på denne måde vil der være en budgetopfølgning efter ca. ½ år.

- underskuddet er et overskud (skrivefejl)


e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7.

- Jørgen Hansen er på valg som bestyrelsesmedlem og genvælges for 3 år

- Carsten Langkilde er på valg og vælges ind i bestyrelsen for 3 år

- Bettina Winkelmann er på valg som suppleant og genvælges. Hun træder ind i bestyrelsen i den periode, hvor Finn Have er på orlov.

- Lars Svanholm vælges til 2. suppleant.


f. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

- Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring til § 11, så der fremover vælges to interne revisorer blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen ønsker denne vedtægtsændring for at spare de ca. 8.000 kr., der ellers går til en revisor. Der er dog ikke nok fremmødte på generalforsamlingen til at vedtage en vedtægtsændring og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.


g. Valg af revisor.

Jytte Rasmussen og Dorte Bødtker ønsker at stille op som interne revisorer på den ekstraordinære generalforsamling.


h. Eventuelt.

v. Næstformand Steen Rasmussen

- I forhold til udstillinger i ÅKB i fremtiden skal ProKKs medlemmer sørge for at lave gode og overbevisende projekter og ansøgninger. De udstillinger, der fremover vises i ÅKB vil blive bakket 100% op af ÅKB bl.a. med bedre formidling (arrangementer, kataloger osv.) og økonomi. Der vil ikke blive arrangeret salgsudstillinger i fremtiden. TS har det fulde kunstneriske ansvar for ÅKBs udstillingsprofil og udstillingsudvalget er rådgivende. Samarbejdet evalueres en gang årligt.

Da ProKK er repræsenteret med 3 medlemmer i udstillingsudvalget (Niels Frank, Carsten Langkilde og Jørgen Hansen) kan det være en god idé at præsentere eventuelle projekter/ansøgninger for disse medlemmer, inden de sendes ind. Jo bedre informerede ProKKs repræsentanter er, jo nemmere vil det være at argumentere.

Kommentarer:

- Saml materiale fra ProKKs medlemmer, så TS har mulighed for at orientere sig om dem. Alle opfordres til at sende hjemmesidelink til ksj@stofanet.dk, som så lægges på ProKKs hjemmeside. De medlemmer, der ikke har hjemmeside, opfordres til at sende andet materiale til bestyrelsen, som så samler det.

- Udpeg medlemmer til fremtidige soloudstillinger i ÅKB evt. i et samarbejde med erhvervslivet om køb til AroSs Århussamling.

- Bestyrelsen ønsker at diskutere spørgsmålet ”Hvad skal vi med ProKK i fremtiden?”. Det er bestyrelsens ønske, at der i langt højere grad bliver fokuseret på aktiviteter andre steder end i ÅKB.

Et nyt initiativ er påskeudstillingen i Ridehuset, som bestyrelsen har set som en enestående mulighed for at få Ridehuset gratis og derved profilere medlemmerne og foreningen. Bestyrelsen mener, at dette vil give en mulighed for at synliggøre foreningens berettigelse og derved også få muligheden for en årlig tilbagevendende udstilling i Ridehuset. Der har været stor interesse for udstillingen og over 70 medlemmer har givet tilsagn om at de deltager. Jørgen Hansen og Kirsten Schou-Jørgensen står for at arrangere udstillingen i samarbejde med Helen Lykke-Møller og Kulturhus Århus.

Kommentarer:

Man burde have takket nej i år, da det er alt for kort frist til at lave en ordentlig planlagt udstilling. Til gengæld skulle ProKK have fået tilsagn om muligheden fremover, så den første præsentation kunne blive professionel.

Hvorfor kun værker indenfor det sidste år? Dette kriterium er diskriminerende overfor de langsigtede værkprocesser

Svar: Det var en måde at sortere på i den korte proces. Samtidig sikres det at alle værker har en vis aktualitet. Man kan arbejde på andre former fremover.

Bestyrelsen efterlyser medlemmer, der ønsker at arbejde med ”Alternative udstillingsmuligheder” for foreningens medlemmer i fremtiden. Michael Bredtved, Bøje Prejsler Hansen, Hardy Brix, Birgitte Skallgård og Per Kramer melder sig. Bettina Winkelmann melder sig som bestyrelsens repræsentant.

Der skal desuden nedsættes et ”Foredrags og aktivitetsudvalg”, som kan komme med gode idéer til aktiviteter både i ÅKB i samarbejde med 1847 samt aktiviteter for ProKKs medlemmer. Kissa Tindal, Lone Lotte Jans og Eduardo Suza melder sig. Jørgen Hansen er bestyrelsens repræsentant.

Der nedsættes et ”Rejseudvalg”, som skal arbejde med rejseaktivitet for medlemmerne. Dorthe Bødtker og Bodil Lisbeth Thomsen melder sig.

Der fremsættes desuden ønske om:

- at man arbejder på at få flere yngre medlemmer ind i foreningen. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med til at skaffe nye medlemmer via deres egne netværk.

- at medlemmerne kommer til at lære hinanden bedre at kende. Forslag: atelierbesøg hos hinanden. Et fast månedligt mødetidspunkt til uforpligtende snak.

Alle opfordres desuden til at sende gode idéer til foreningens hjemmeside, hvor de vil blive lagt ud. Med tiden vil der blive oprettet et diskussionsforum kun for medlemmerne.

Bestyrelsen takker for et godt møde med mange spændende forslag og visioner for fremtiden. Når udstillingen i Ridehuset er overstået vil bestyrelsen tage kontakt til de medlemmer, der har meldt sig til de forskellige udvalg, så arbejdet med fremtiden kan begynde.