Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

REFERAT * GENERALFORSAMLING 2005

GENERALFORSAMLING

Referat af stiftende gereralforsamling i Foreningen af Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere d. 25. april 2005 i Århus Kunstbygning

Valg af dirigent
Bodil Bach vælges som dirigent

Orientering om baggrunden for den nye forening v. Steen Rasmussen
Bestyrelsen i Foreningen Kunstnernes Hus har de seneste 1½ år sammen med Århus Kunstforening af 1847 og Fritids- og Kulturforvaltningen arbejdet på at skabe en ny struktur for Århus Kunstbygning. Dette er sket som følge af Kunstrådets evalueringer. Den nye struktur, hvor Århus Kunstbygning bliver en selvejende institution, er kommet på plads efter et frugtbart og givtigt samarbejde på tværs af kommunen og parterne i Århus Kunstbygning, og blev endeligt vedtaget af byrådet d. 16. marts 2005. Rammerne for Århus Kunstbygning var i store træk givet på forhånd fra kommunens side og foreningens opgave var at tilpasse sig den nye struktur i Århus Kunstbygning. Foreningens gamle struktur var uforenelig med Århus Kunstbygnings nye struktur, så hvis foreningen ønskede fortsat at være en del af Århus Kunstbygning, måtte den ændres. I arbejdet med den nye foreningsstruktur har bestyrelsen lagt vægt på at varetage de professionelle kunstnere og kunsthåndværkeres interesser. Den nye struktur i Århus Kunstbygning kommer til at se således ud:

Bestyrelse
2 medlemmer fra Foreningen af professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
2 medlemmer af Århus Kunstforening af 1847
1 medlem fra Kunsthistorie
1 medlem fra Det Jyske Kunstakademi
1 medlem som udpeges af Torben Brandi
Bestyrelsen ansætter den kunstfaglige leder og har det overordnede økonomiske ansvar for Århus Kunstbygning

Kunstfaglig leder
Den kunstfaglige leder får det fulde ansvar for Århus Kunstbygnings udstillingsprofil

Udstillingsudvalg
3 medlemmer af Foreningen af professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
3 medlemmer af Århus Kunstforening af 1847
1 medlem af DK
1 medlem af BKF
Udstillingsudvalget har en vejledende og rådgivende rolle i forhold til den kunstfaglige leder i forhold til Århus Kunstbygnings udstillingsprofil. Udstillingsudvalget evaluerer hvert år Århus Kunstbygnings udstillingsaktiviteter. BKF, DK og DBF er repræsenteret af medlemmerne fra Foreningen af professionelle kunstnere og kunsthåndværkere.

Man kan sige, at Århus Kunstbygning hvad angår udstillinger starter fra bunden. Der er ingen, der længere har fortrinsret til udstillingsplads i huset. Alle kan fortsat søge om udstillingsplads i Århus Kunstbygning.

Det videre forløb for foreningen er nu, at den nye bestyrelse i Århus Kunstbygning konstituerer sig, derefter skal Fonden Århus Kunstbygning godkendes af selskabsstyrelsen. Når dette er sket, laves der stillingsopslag til den nye leder. Der er ikke kørt kandidater i stilling på forhånd.

Spørgsmål

Erling Gregers: Hvorfor er Foreningen så talrigt repræsenteret i den nye struktur og ikke f.eks. BKF?
Steen Rasmussen: Fordi Foreningen har været parthaver i Århus Kunstbygning sammen med Århus Kunstforening af 1847. BKF er repræsenteret gennem foreningen

Hans Jørgen Wollf Andersen: Hvad er foreningens holdning til KPs fremtid i Århus Kunstbygning?
Steen Rasmussen: Alt er i princippet åbent
Erling Gregers: Man bør kæmpe for at beholde KP i Århus Kunstbygning.

Flemming Bau: Vil man overveje at ændre foreningens navn?
Finn Have: Navnet er valgt for at understrege foreningens formål. En navneændring er på sigt absolut en mulighed.

Anne Louise Bang: Erfaring med det første år i en ny struktur viser, at man kan have behov for det at ændre i vedtægterne på en nemmere måde end § 12.
Finn Have: Lader det blive indtil videre.

Niels Frank: Man bør overveje at ændre formuleringen i §2 punkt a, så det tydeligt fremgår, at der ikke er tale om udstillinger i Århus Kunstbygning.

Finn Have: Dette burde ikke være nødvendigt, da foreningen ikke er Århus Kunstbygning.

Det besluttes dog, at ændre §2 så der laves fire ad’er. Således sidestilles aktiviteterne i Århus Kunstbygning og de øvrige aktiviteter.

Hans Jørgen Wollf Andersen: Hvordan ser medlemssituationen ud efter udmeldingen om den nye struktur?
Finn Have: En har meldt sig ud. Men det seneste år er der kommet ca. 70 nye medlemmer til.

Helge Tindal: Det er vigtigt at understrege, at Foreningen af professionelle kunstnere og kunsthåndværkere skal være andet og mere end Århus Kunstbygning. Man vil lave aktiviteter udenfor Århus Kunstbygning således at kunstlivet i Århus gøres synligt.

Vedtagelse af vedtægter
Det noteres, at alle tilstedeværende stemmer for stiftelse af den nye forening

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7
Følgende medlemmer fra Foreningen Kunstnernes Hus’ bestyrelse stiller op:
Steen Rasmussen, Finn Have, Kirsten Schou-Jørgensen og Bjarne Ohn.
Yderligere opstillede: Niels Frank og Jørgen Hansen
De seks opstillede udgør den nye bestyrelse og vælger det 7. medlem (formanden)
Bestyrelsesmedlemmerne skal beslutte, hvem der sidder 1 og 2 år. Medlemmerne orienteres, når beslutningen er taget.
Carsten Langkilde og Bettina Winkelmann melder sig til suppleantposterne.
Valg af revisor
Carsten Langkilde foreslår, at man vælger en registreret revisor og foreslår Jens Toft. Bestyrelsen kontakter Århus Kommune for en godkendelse og snakker med Jens Toft.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Der er ingen indkomne forslag

Eventuelt
Intet